اشرف آباد

وضعیت معدن

تعطیل موقت

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی