خاک صنعتي خرکان پايين

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    کوهین
  • شهر مرتبط:
    قزوین
  • آدرس:
    قزوین – روستای آقابابا، روستای خرکان