سرب و روي زاجکان سفلي

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

زیر زمینی زغالسنگ

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
  • آدرس: