معدن نمک آبي گرمارود

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

سایر

اطلاعات محصولات

  • نوع محصول معدن:
    سایر
  • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
  • آدرس: