سنگ لاشه بهشتيان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

سایر

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    جنوب بهشتیان
  • شهر مرتبط:
    آوج
  • آدرس: