هشوني غربي

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

زیر زمینی زغالسنگ

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

 • نوع محصول معدن:
  غیر فلزی
 • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی

 • استان:
 • بخش استان:
  کوهبنان
 • شهر مرتبط:
  کوهبنان
 • آدرس:
  20کبلومتری جنوب شرق کوهبنان