مخلوط کوهي سرخه بان

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    کلاشی
  • شهر مرتبط:
    جوانرود
  • آدرس: