سنگ لاشه چم بلبل

وضعیت معدن

تعطیل موقت

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی